Çevresel Ölçüm ve Analizler

Atık Yağ Analizleri

 • Atık Yağ Analizi | TÜRKAK 17025 Onaylı
 • Atık Yağlardan ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma.
 • Atık Yağ Analizi
 • Kurşun (Pb) Tayini
 • Kadmiyum (Cd) Tayini
 • Krom (Cr) Tayini
 • Arsenik (As) Tayini
 • Altın (Au) Analizi
 • Alüminyum (Al) Analizi
 • Bakır (Cu) Analizi
 • Baryum (Ba) Analizi
 • Berilyum (Be) Analizi
 • Cıva (Hg) Analizi
 • Çinko (Zn) Analizi
 • Demir (Fe) Analizi
 • Gümüş (Ag) Analizi
 • Kalay (Sn) Analizi
 • Kalsiyum (Ca) Analizi
 • Kobalt (Co) Analizi
 • Magnezyum (Mg) Analizi
 • Mangan (Mn) Analizi
 • Molibden (Mo) Analizi
 • Nikel (Ni) Analizi
 • Selenyum (Se) Analizi
 • Talyum (TI) Analizi

Su – Atıksu Analizleri

 • Su - Atıksu Analizi | TÜRKAK 17025 Onaylı
 • Su - Atıksu Numune Alma
  • Atık Sulardan Numune Alma
  • Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma
  • Deniz Suyundan Numune Alma
  • Dip Sedimentlerinden Numune Alma
  • Göl ve Göletlerden Numune Alma
 • Su Analizi
 • Atık Su Analizi
 • Deniz Suyu Analizi
 • Ağır metal Analizleri
 • Altın (Au) Analizi
 • Alüminyum (Al) Analizi
 • Antimon (Sb) Analizi
 • Arsenik (As) Analizi
 • Bakır (Cu) Analizi
 • Baryum (Ba) Analizi
 • Berilyum (Be) Analizi
 • Cıva (Hg) Analizi
 • Çinko (Zn) Analizi
 • Demir (Fe) Analizi
 • Gümüş (Ag) Analizi
 • Kadmiyum (Cd) Analizi
 • Kalay (Sn) Analizi
 • Kalsiyum (Ca) Analizi
 • Kobalt (Co) Analizi
 • Krom (Cr) Analizi
 • Kurşun (Pb) Analizi
 • Magnezyum (Mg) Analizi
 • Mangan (Mn) Analizi
 • Molibden (Mo) Analizi
 • Nikel (Ni) Analizi
 • Selenyum (Se) Analizi
 • Talyum (TI) Analizi
 • Fosfor (P) Analizi
 • Ağır Metal Parçalama
 • Toplam Alkalinite
 • Askıda Katı Madde Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Elektriksel İletkenlik Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini
 • PH Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Fenol Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Çökebilen Katı Madde Tayini
 • BOI Deneyi
 • Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu (Fenat)
 • Toplam Kjeldahl Azotu (Titrimetrik)
 • Borularda Akışkan Debisinin Ölçümü
 • Uçucu ve Uçucu Olmayan Katı Madde Tayini
 • Çözünmüş Oksijen
 • Tuzluluk
 • Sıcaklık
 • KOI Deneyi
 • Florür Tayini
 • Klorür Tayini
 • Toplam Siyanür Tayini
 • Krom (Cr+6) Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Nitrat Azotu Tayini
 • Balık Biyodeneyi
 • Kjeldahl Azotu Tayini
 • Nitrit Azotu Tayini
 • Amonyak Azotu Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Renk Tayini
 • Sertlik Tayini
 • Alkalinite Tayini
 • Debi Ölçümü

Çevresel Gürültü Ölçümleri

 • Çevresel Gürültü Ölçümü Akustik Modelleme ve Raporlamaları | TÜRKAK 17025 Onaylı
 • Çevresel Gürültü Ölçümü
 • Akustik Gürültü Ölçümü
 • Akustik Gürültü Modelleme
 • Akustik Raporu Hazırlanması
 • Gürültü Haritalarının Hazırlanması
 • Tesis İçi Gürültü Ölçümleri ve Haritalanması
 • Deniz Araçlarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri
 • Trafik ve İş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri
 • Demiryolları ve Havayollarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri
 • Şehir Gürültü Kirliliği Ölçümleri ve Gürültü Haritaları

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin amacı:

Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere; Değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak; Özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri

 • Hava Kalitesi - İmisyon Ölçümü ve Analizleri | TÜRKAK 17025 Onaylı
 • İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümü
 • Havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini (PM2.5, PM10)
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini
 • Pasif Difüzyon Tüpü ile Hava Kalitesi (imisyon) Ölçümü
 • Kısa Vadeli Hava Kalitesi (imisyon) Ölçümü
 • Uzun Vadeli Hava Kalitesi (imisyon) Ölçümü
 • K irletici Parametrelerin Dağılım Haritalarının Çıkarılması
 • Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Hesaplanması
 • Tesis Çevresi Hava Kalitesi Haritasının Çıkarılması
 • Ortamdaki Nem Yüzdesinin Belirlenmesi
 • Çöken Toz Ölçümü ve Analizi
 • Hava Kalitesi Modellemesi
 • Ortam Sıcaklığı Tayini

Baca Gazı (Emisyon) Ölçümleri | TÜRKAK 17025 Onaylı

 • Baca Gazı (Emisyon) Ölçümleri | TÜRKAK 17025 Onaylı
 • Emisyon (Baca Gazı) Ölçümü
 • Dioksin, Furan ve PAH Örneklemesi
 • Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümü
 • Ağır Metal Ölçüm ve Analizleri (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Ag, Tl, Zn)
 • HCl (Klor) Ölçüm ve Analizi
 • HF (Flor) Ölçüm ve Analizi
 • Nitrik Asit Ölçümü ve Analizi (HNO₃)
 • Hidrojen Sülfür Ölçümü ve Analizi(H₂S)
 • Bacagazı (Emisyon) Ölçümü (CO, CO₂, O₂, SO₂, NOx, NO, NO₂)
 • Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini
 • Amonyak Ölçüm ve Analizi (NH₃)
 • Formaldehit Ölçüm ve Analizi (CH₂O)
 • Sülfürik Asit Ölçüm ve Analizi (H₂SO₄)
 • Siyanür Ölçüm ve Analizi (CN)
 • Bacada İslilik Analizi
 • Bacada Hız Tayini
 • Gaz Sıcaklığı Tayini
 • Bacagazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi
 • Baca Yüksekliklerinin (Abak) Belirlenmesi
 • Kütlesel Debi Hesaplanması
 • Karbon (Ayak İzi) Hesaplanması
 • Kazan Verimi Ölçümü
 • Kazan Kayıpları Ölçümü
 • Filtre Performans Ölçümleri
 • Deneme Yakması Ölçümleri
 • Dioksin Furan Ölçümü
 • Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Ölçümü
 • Bacada Sürekli Toz Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyon Eğrisi Ölçümleri
 • Bacada Sürekli Yanma Gazı Ölçüm Cihazlarının Kontrol Ölçümleri
 • Trafik ve İş Makinelerinden Kaynaklanan Emisyon Ölçümleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir