ÇEVRE MEVZUATI LİSTESİ (Tek Tıklamayla Erişim..)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat arama sayfası için tıklayınız..

(Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler, Yönergeler, Genelgeler, Talimatlar..)

Ya da aşağıdaki listeden ilgili mevzuatın üzerini tıklamanız yeterlidir..

MEVZUAT

KANUNLAR


2872 sayılı Çevre Kanunu
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5215 Sayılı Belediye Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Orman Kanunu
Kara Avcılığı Kanunu
Hayvanları Koruma Kanunu
Boğaziçi Kanunu
Imar Kanunu
Kıyı Kanunu
Maden Kanunu
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Sular Hakkında Kanun

Milli Parklar Kanunu

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Organik Tarım Kanunu

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun


YÖNETMELİKLER

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 
Sıfır Atık Yönetmeliği 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB)

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Çevre Kanunun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği   

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvaları Yeterlik Yönetmeliği

Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi  ve Kontrolü Yönetmeliği

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Türk Silahlı Kuvvetleri Çevre Denetimi Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Maden Atıkları Yönetmeliği

İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik

Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik 

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

Çevre Etiketi Yönetmeliği

Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmliği

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik 

Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 


TEBLİĞLER

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği 

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği 

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ 

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-16/2010-01) 

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliği 

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ

Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ 

Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammade Tebliği

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ 

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği 

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği 

İçme – Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Kompost Tebliği 

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği 

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği  

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği  

Sulak Alanlar Tebliği (No: 4)

Sulak Alanlar Tebliği (No: 5)

Basel  Sözleşmesi   

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2020/1)   

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELER VE FLORLU SERA GAZLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/14) 

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/3) 

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/6) 

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/7) 

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/23) 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3) 

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/29)  
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ 
 


GENELGELER

SIFIR ATIK VE ATIK İŞLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 2020/12 Genelgesi 
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar 07.02.2020 tarihli ve 34658 sayılı Olur
 

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge 2010/16
Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge 2018/15
Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi 2011/13
Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi 2010/09
Gereksiz Kırtasiye Kullanımının Önlenmesine İlişkin Genelge 2012/13
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri 2008/6
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 2004/5
Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge 2006/14
Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi 2011/12
Katı Atık Genelgesi 2004/7
Katı Atık Genelgesi 2003/8
Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi 2007/10
Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge 2011/12
Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İliskin Genelge 2011/10
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim Programları Genelgesi 2018/8
Tıbbi Atıkların Yönetimine İlişkin Genelgelerin İptal Edilmesi Hakkında Genelge 2018/7
Ambalaj Atıkları Yönetimi Usul ve Esasları 22.10.2012 tarih ve B.09.0.ÇYG.0.10.04-145.07-12444 sayılı Olur
Mahallli İdareler Seçimleri 2014/01
04 Mayıs 2015 tarih ve 5993 sayılı Bakan Oluru ile “Yetkilendirme Usul ve Esasları” 2015/5993
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2019 tarihli ve 311222 sayılı Olur

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2018/14
Derin Deniz Deşarjı izleme Genelgesi 2009/16
Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge 2020/21 
Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Kontrolünde Görevlendirilecek Olan Deniz Kirliliği Denetim Personeli İle Bu Personele Verilecek Eğitime İlişkin Genelge 2010/8
Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi 2009/6
Yetki Devri Genelgesi (Balık Çiftlikleri) 2010/11
Yetki Devri Genelgesi (Yasadışı Boşaltım) 2011/9
Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi 2019/9
2019/9 Sayılı Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi Kılavuzları-1 için tıklayınız. 2019/9
2 – İl Faaliyet Raporu Format 2019/9
Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devri Genelgesi 2020/4 

Normalleşme Sürecinde Gemi Atıklarının Yönetimine İlişkin Genelge (Genelge 2020/19) 

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi 2011/11
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi 2013/37
Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi 2010/14
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2011/4
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2015/02
Covid-19 Tedbirleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi-1 2020/10
Covid-19 Tedbirleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi-2 2020/11 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi 2020/17

COVİD-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi 2020/13 
2004/12 Sayılı Katı Atık ve Atıksu Yönetimi Genelgesi’nin İptaline İlişkin Genelge (2013/11) 2013/11

Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2018/14
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar 2015/10
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Esaslar
Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi 2019/17

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Genelgesi (RG: 07.10.2013-28788) 2013/11
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi 2016/1
Halon Genelgesi 2007/4

İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

03.09.2020 tarih ve 2020/22 Sayılı Genelge / Konu: Atık İthalatı 

ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR ÇED DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALTYAPI YATIRIMLARI ÇED VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

08.08.2018 tarih ve 2018/09 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Süreçleri Hk.

08.04.2015 tarih ve 2015/03 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Yönetmeliği Uygulamaları

25.11.2014 tarih ve 2014/24 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Yönetmeliği

2009/7 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Yönetmeliği Uygulamaları

ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

18.11.2020 tarih ve 2020/25 Sayı Genelge / Konu: Hava Kirliliğinin Kontrolüne Yönelik Uygulamalar 

24.06.2015 tarih ve 2015/7 Sayılı Genelge / Konu: Genelge

LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

24.04.2014 tarih ve 2014/12 Sayılı Genelge / Konu: Sürekli Emisyon Ölçümlerinin Çevrimiçi (Online) İzlenmesi

04.12.2013 tarih ve 2013/40 Sayılı Genelge / Konu: Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi

Kaynak için tıklayınız..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir